Зураглаач Жамка

Эмэгтэйчүүдийн спринт зайн уралдаанд

1-р байр А.Энхтуул ОУХМ
2-р байр Д.Оюунчимэг СМ
3-р байр Э.Ариунтунгалаг ОУХМ

Эрэгтэйчүүдийн спринт зайн уралдаанд

1-р байр С.Дүүрэнбаяр ОУХМ
2-р байр Б.Ачбадрах ОУХМ
3-р байр О.Гантулга ОУХМ

Эмэгтэйчүүдийн 10км бөөн гараатай сонгомол техникээр уралдсан уралдаанд

1-р байр А.Энхтуул ОУХМ
2-р байр Д.Оюунчимэг СМ
3-р байр Э.Ариунтунгалаг ОУХМ

Эрэгтэй 15км бөөн гараатай сонгомол техникээр уралдсан уралдаанд

1-р байр С.Дүүрэнбаяр ОУХМ
2-р байр Б.Ачбадрах ОУХМ
3-р байр О.Гантулга ОУХМ